dubai

Orbits “การกระจายอำนาจทางการเงินคืออนาคต”——Dubai Elite Summit หารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการสร้างตลาดสภาพคล่องและการขยายตัวทั่วโลก

เมื่อวันที่ 23 เมษายน Orbits ได้จัดงาน Global Elite Leaders Summit ที่ดูไบ Orbits Global Vice President กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “การตีความประโยชน์ของการสร้างตลาดสภาพคล่องของ Orbits” งานนำเสนอสำรวจกลไกผู้ดูแลสภาพคล่อง (LP) ของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของ…